INFORMATION

COMPANY NAME:ChinCheng-hardware Co., Ltd

ADDRESS: Xinqiao Cun, Chongfu, Tongxiang, Zhejiang, China

TEL: +86 73 88355198

CONTACT Staff:Anne Tseng

E-MAIL:anne@chincheng-hardware.com

WEBSITE:www.chincheng-hardware.com

Contact us

Close Menu